Environmentálna politika na roky 2008 - 2013


Na základe strategického riadenia našej spoločnosti, environmentálnych požiadaviek doby, plnenia požiadaviek zákazníka a tretích strán, vrcholový manažment AT a.s. stanovil nasledovné body environmentálnej politiky:

  1. Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvoriť zdroje na udržiavanie a efektívne zlepšovanie environmentálneho systému.
  2. Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre poskytovanie služieb a ich realizáciu v súlade s environmentálnymi požiadavkami.
  3. Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie príslušných legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z environmentálnych aspektov.
  4. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje pre vzdelávanie pracovníkov, aby boli spôsobilí plniť environmentálne požiadavky.

V Žiline, dňa 25. 03. 2008


riaditeľ spoločnosti